PAY YOUR INVOICES/STATEMENTS ONLINE HERE!

Skip to main content

Section 1557 ACA


 

Arizona Foot & Ankle Specialists, LLC complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-623-935-5780(TTY: 1- 623-935-5780)。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-623-935-5780) رقم .(623-935-5780-1 :والبكم الصم ھ

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780)번으로 전화해 주십시오

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-623-935-5780 (ATS : 1-623-935-5780).

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-623-935-5780 (телетайп: 1-623-935-5780).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-623-935-5780(TTY:1-623-935-5780)まで、お電話にてご連絡ください。

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ܙܘܗܪܐ: ܐܢ ܼܐܚܬܘܢ ܟܐ ܼܗ ܸܡܙܡܼܝܬܘܢ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܡ ܼܨܝܬܘܢ ܕܩ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܿ ܼ ܼܒܠܝ ܿ ܿ ܵ ܬܘܢ ܵ ܿ ܿ ܸ
ܸܚ ܼܠܡ ܹܬܐ ܕ ܼܗܼܝܪܬܐ ܸܒܠܫܢܐ ܼܡܓܢ ܼܐܝܬ ܩܪܘܢ ܥܠ ܸܡܢܝܢܐ (623-935-5780-1: TTY (623-935-5780-1ܵ ܵ ܿ . ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ


OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-623-935-5780 (TTY- 1-623-935-5780Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom:).

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-623-935-5780 (TTY: 1-623-935-5780).